Contact

Monica van Roijen
Natuurgeneeskundig Therapeut
Huidspecialist
Zegenstraat 77
3082 XR Rotterdam

info@monicavanroijen.nl

Formulier

 

Controle Getal

Privacyverklaring Nature’s Essence by Monica van Roijen.

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Nature’s Essence by Monica van Roijen persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Nature’s Essence by Monica van Roijen inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Nature’s Essence by Monica van Roijen zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Nature’s Essence by Monica van Roijen

Zegenstraat 77

www.monicavanroijen.nl

info@monicavanroijen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Nature’s Essence by Monica van Roijen verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:

☐ achternaam

☐ voornamen

☐ geslacht

☐ adres

☐ telefoonnummer

☐ e-mailadres

 Bijzondere persoonsgegevens:

☐ gezondheid

☐ allergiën

Verwerkingsgrond

Nature’s Essence by Monica van Roijen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Nature’s Essence by Monica van Roijen met betrokkene heeft gesloten;
  3. Nature’s Essence by Monica van Roijen een wettelijke verplichting dient na te komen
  4. een gerechtvaardigd belang van Nature’s Essence by Monica van Roijen, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Nature’s Essence by Monica van Roijen aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ afleveren producten of diensten

☐ informatie over wijzigen producten en diensten

☐ telefonisch contact, e-mailcontact

Delen van persoonsgegevens met derden

Nature’s Essence by Monica van Roijen verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nature’s Essence by Monica van Roijen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Nature’s Essence by Monica van Roijen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

– Wettelijke grondslag: Nature’s Essence by Monica van Roijen houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

–  Marketingdoeleinden: Bewaartermijn maximaal 5 jaar

–  Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: Tot wederopzegging

–  Telefonisch contact: Bewaartermijn maximaal 5 jaar

–  Informeren over wijzigingen van diensten: Bewaartermijn maximaal 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Nature’s Essence by Monica van Roijen of door middel van telefoon of e-mail. Nature’s Essence by Monica van Roijen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Nature’s Essence by Monica van Roijen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Nature’s Essence by Monica van Roijen vastgelegde persoonsgegevens

Nature’s Essence by Monica van Roijen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Monica van Roijen. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Nature’s Essence by Monica van Roijen onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Nature’s Essence by Monica van Roijen meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Nature’s Essence by Monica van Roijen onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Nature’s Essence by Monica van Roijen via info@monicavanroijen.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bij voorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Nature’s Essence by Monica van Roijen schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van uw foto’s van de behandelingen (wanneer overeengekomen) in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quitclaim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.